Farnosť Babín

V starom kostolíku vo Vasiľove sa slúžili sväté omše každú nedeľu. Často však aj v týždni. Problém však vznikal počas väčších sviatkov, keď sa v kostole zišla širšia rodina. Začalo sa hovoriť o potrebe prístavby ku kostolu. Od roku 1989 sa o prístavbe hovorilo ešte častejšie. V roku 1991 sa zaviedlo pravidelné slúženie sv. omše, čím sa výrazne zvýšila aktivita občanov v náboženskom živote.
Vdp. Viktor Gaššaj, ktorý sa významnou mierou pričinil o rozvoj náboženského života aj vo Vasiľove v roku 1992 zomrel. Myšlienka výstavby kostola v obci v tých časoch naberala jasné kontúry. V obci sa konali rôzne ankety. Zo strany občanov boli podávané návrhy týkajúce sa výstavby nového kostola alebo rekonštrukcie pôvodného kostola. Na základe týchto ankiet a po doporučení Liturgickou komisiou padlo rozhodnutie na rekonštrukciu pôvodného kostola.
Pri prvej návšteve Slovenska pápežom Jánom Pavlom II. v roku 1990 sa dal vysvätiť základný kameň.
Na jar 1993 sa začalo s prístavbou kostola. Veľa práce si vyžiadala príprava pozemku. Už 3.októbra 1993 bol na vrchol nadstavenej veže vytiahnutý kríž. Zadná časť prístavby však ešte nebola prikrytá. V prácach sa pokračovalo v roku 1994 i v ďalších rokoch. Vedenie stavby , ako aj celé riadenie prešlo pod obecný úrad, ktorý si túto úlohu splnil a dokázal vďaka obetavosti pracovníkov obce, obecného zastupiteľstva a všetkých občanov stavbu zrealizovať.
Počas výstavby kostola došlo aj k zmene farnosti a tiež pána farára. Správcom novej fary v Babíne, (filiálkou bola obec Vasiľov), sa stal pán farár Pavol Garaj, ktorý má taktiež podstatný význam na realizácii uvedenej stavby, ako aj profesor Jozef Sobota, ktorý v tom čase vypomáhal pri cirkevných bohoslužbách.
Stavba kostola bola zrealizovaná a ukončená v auguste v roku 1998. Vysviacku kostola za prítomnosti veľkého množstva občanov vykonal pomocný spišský biskup Andrej Imrich.

Copyright © 2013. Farnosť Babín