SVÄTÁ OMŠA


ÚVODNÉ POZNÁMKY
Má byť zrejmé, že vo svätej omši sú dva stoly: stôl Božieho slova – ambóna, a stôl Eucharistie
– oltár. Ambóna sa pripodobňuje oltáru v tom zmysle, že Slovo, ktoré sa najprv ohlasuje
z ambóny, sa stáva Telom na oltári. Preto nech sa nepripravuje trón pre Evanjeliár na inom
mieste, než je ambóna. Položenie Evanjeliára na oltár na začiatku svätej omše dáva
Evanjeliáru výnimočnú poctu. Keďže oltár je symbolom samého Krista, iba Eucharistia a
Kniha evanjelií majú výsadu byť na ňom položené. Toto gesto položenia je tak istým
spôsobom podobné vystaveniu Najsvätejšej Sviatosti. Tým sa má vyjadriť vnútorná
dispozícia veriacich: Božie slovo prichádza a zaujme centrálne miesto v spoločenstve.


1. Ambóna nech je vyzdobená a pri nej nech sa pripraví vyvýšený a vyzdobený podstavec –
trón, dobre viditeľný celému spoločenstvu, kde sa po ohlásení evanjelia položí otvorený
Evanjeliár.
2. Na abakus alebo iné vhodné miesto sa pred svätou omšou položia knihy Svätého písma,
ktoré sa odovzdajú rôznym zástupcom farského spoločenstva (rodine, mladému človeku -
študentovi, mladému páru, rehoľníkovi, staršiemu človeku, mimoriadnemu vysluhovateľovi
svätého prijímania pre chorých).
3. Svätá omša sa začína zvyčajným spôsobom. Veľmi sa odporúča, aby sa konal slávnostný
sprievod s kadidlom, krížom a dvomi sviecami. V sprievode ide pred celebrantom diakon,
alebo ak ho niet iný koncelebrujúci kňaz, alebo ak ich niet lektor, ktorý nesie Evanjeliár
mierne zdvihnutý (nie však Lekcionár). Ak je to možné, nech ho sprevádzajú iné dve sviece.
Bez pokľaknutia alebo úklonu obíde oltár a úctivo položí Evanjeliár na oltár do stredu.

čítaj ďalej